Informacja

Informujemy, że od dnia od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Babimoście można składać wnioski drogą tradycyjną (forma papierowa) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
 nowy okres świadczeniowy 2018/2019.

Od dnia 1 lipca 2018 r., wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych można składać także drogą elektroniczną  przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można składać drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl.

 

Wnioski będą dostępne w siedzibie tutejszego Ośrodka jak również na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informujemy również, że od dnia 1 lipca 2018 r. rusza rządowy program „Dobry Start”, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym a także tzw. osobom uczącym się1.

Świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwać raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku uczących się dzieci lub uczących się osób niepełnosprawnych do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, studiujące oraz uczące się w policealnej szkole i szkole dla dorosłych.

Wniosek – drogą elektroniczną, przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, będzie można składać od dnia 1 lipca 2018 r. a od dnia 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie tutejszego OPS.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do
 30 września; w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Informujemy, że przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przesyłać na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego braku, będzie możliwość odebrania w/w informacji w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Adres poczty mailowej, z której wysyłane będą powyższe informacje to: opsbabimost@babimost.pl

 

 

 

1 Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców, w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście,

66-110 Babimost, Plac Powstańców Wielkopolskich 11A,

e-mail: opsbabimost@babimost.pl , tel. (68) 351 24 44.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: serwis@serwis-technika.pl lub tel. 602 254 899.

Ośrodek Pomocy Społecznej gromadzi i przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017 poz.1952 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.).
  • Pozyskiwane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego) świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

żądania ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : opsbabimost@babimost.pl .

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w OPS, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzącą przetwarzanie.

Informacja

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018 informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze.
Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 –16.00 (poniedziałek), oraz 7.15 do 15.15 (wtorek –piątek).

Informacja

INFORMACJA: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci.

Kto otrzyma świadczenie 500 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje po 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie (1.200 zł. w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Przy obliczaniu dochodów w bieżącym okresie zasiłkowym podstawą będą dochody osiągnięte w 2014r. z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodów.

Świadczenie na drugie i dalsze dzieci w rodzinie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Wnioski

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres od 1.04.2016 do 30.09.2017 w naszej gminie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Babimo
ście od 1 kwietnia br.

Złożenie wniosku w okresie 3 miesięcy / kwiecień, maj, czerwiec/ gwarantuje wypłatę świadczenia osobom uprawnionym od 1 kwietnia.

Od 2 lipca 2016 r., – prawo do świadczenia wychowawczego „ 500+” przysługuje osobom uprawnionym począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do tutejszego OPS.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Ośrodka oraz na stronach internetowych MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Kontakt

Informacji dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają pracownicy OPS.

Tel. 68 351 33 61.

Infolinia MRPIPS dla woj. lubuskiego: 95 7115500.