Archiwa kategorii: Bez kategorii

Informacja

Informujemy, że od dnia od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Babimoście można składać wnioski drogą tradycyjną (forma papierowa) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
 nowy okres świadczeniowy 2018/2019.

Od dnia 1 lipca 2018 r., wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych można składać także drogą elektroniczną  przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można składać drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl.

 

Wnioski będą dostępne w siedzibie tutejszego Ośrodka jak również na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informujemy również, że od dnia 1 lipca 2018 r. rusza rządowy program „Dobry Start”, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym a także tzw. osobom uczącym się1.

Świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwać raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku uczących się dzieci lub uczących się osób niepełnosprawnych do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, studiujące oraz uczące się w policealnej szkole i szkole dla dorosłych.

Wniosek – drogą elektroniczną, przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, będzie można składać od dnia 1 lipca 2018 r. a od dnia 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie tutejszego OPS.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do
 30 września; w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Informujemy, że przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przesyłać na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego braku, będzie możliwość odebrania w/w informacji w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Adres poczty mailowej, z której wysyłane będą powyższe informacje to: opsbabimost@babimost.pl

 

 

 

1 Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców, w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście,

66-110 Babimost, Plac Powstańców Wielkopolskich 11A,

e-mail: opsbabimost@babimost.pl , tel. (68) 351 24 44.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: serwis@serwis-technika.pl lub tel. 602 254 899.

Ośrodek Pomocy Społecznej gromadzi i przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017 poz.1952 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.).
  • Pozyskiwane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego) świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

żądania ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : opsbabimost@babimost.pl .

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w OPS, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzącą przetwarzanie.