Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.,
o pomocy społecznej ( t. j. DZ. U. 2015, poz.163 ze zmianami ).
Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców,  którzy uzyskali w RP  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Obowiązujące kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej: osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty  542,- zł.;  osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,- zł.;  rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w  rodzinie, z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wys. 250,- zł.
Łącznie z kryterium dochodowym musi wystąpić co najmniej jeden z problemów powyżej wymienionych lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, kwotę  alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodów przy ustalaniu kryterium uprawniającego do  świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się:
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.