Zakres działania OPS w Babimoście

Zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście zajmuje się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie
z obowiązującym prawem, w szczególności wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. Realizuje ustawę o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( asystent rodziny, współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ).
Tutejszy Ośrodek przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny a także prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie ustalonym ustawami.
OPS w Babimoście realizuje również ustawę o Karcie Dużej Rodziny, zadania związane z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( zespół interdyscyplinarny ), świadczy usługi opiekuńcze, a także wypłaca na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.